Бесплатная подача объявлений о недвижимости в городе Днепр

Бажаєте подати оголошення ?

Заповніть параметри, за наявності додайте фото і, оголошення з'явиться відразу! Якщо фото немає зараз, їх можна додати в оголошення пізніше.
Реєстрація на сайті не потрібна !
Безкоштовно піднімайте своє оголошення один раз на три дні !

Безкоштовна подача оголошення про оренду квартири в місті Дніпро:

Подача объявления бесплатно об аренде квартиры

Дати оголошення про оренду квартири за 1 хвилину дуже прос­то:

за­пов­ніть прос­ту фор­му з па­ра­ме­тра­ми Ва­шої квар­ти­ри, на­при­клад, пло­щу, кіль­кість кім­нат, вар­тість орен­ди на мі­сяць, до­дай­те де­таль­ний опис та, за на­яв­но­сті, фо­то­гра­фії.
Без­кош­тов­но - для по­да­чі ого­ло­шен­ня бан­ків­ська карт­ка не по­тріб­на! Роз­мі­щен­ня ого­ло­шень про не­ру­хо­мість на сай­ті dneprdom.ua аб­со­лют­но без­кош­тов­но! Вам не до­ве­деть­ся над­си­ла­ти ку­дись пла­тне СМС.

Без ре­єс­тра­ції – це оз­на­чає, що на DneprDom.UA ні­хто не ви­ма­га­ти­ме від Вас ні елек­трон­ної ад­ре­си, ні ви­га­ду­ван­ня іме­ні та па­ро­ля – для по­да­чі ого­ло­шен­ня це прос­то не пот­ріб­но!

Кількість та розмір фото не обмежені – що біль­ше, то кра­ще!

Прос­то як ні­ко­ли ра­ні­ше!
Подача объявления бесплатно об аренде дома

Розміщення оголошень про оренду квартир у Дніпрі.


Параметри будинку

Параметри квартири


Sectigo Trusted Site Seal

Електронна пошта, email: order@dneprdom.ua

       Поделиться 

Додати додаток "DneprDom.ua" на головний екран